finansal yönetim

GİRİŞ

İş dünyası, ekonomik dünyadaki gereksinimlerini karşılamak için finansa ihtiyaç duymaktadır. Her türlü ticari faaliyet finansa bağlıdır. Bu nedenle iş organizasyonunun can damarı olarak bilinir. İş kaygısı büyük veya küçük olsun, işletme faaliyetlerini yerine getirmek için finansmana ihtiyaç duyulur. Tüm işletme faaliyetleri doğrudan kar yapmak ile ilgilidir. (Üretim faktörlerinin ekonomi kavramına göre, ev sahibine verilen kira, emeğe verilen ücret, sermayeye verilen faiz ve hissedarlara veya mülk sahiplerine verilen kara göre), bir ticari meselenin tüm şartlarını karşılamak için finansmana ihtiyacı vardır. Dolayısıyla finans, sermaye, yatırım, fon vb. olarak adlandırılabilir, ancak her terim farklı anlamlara ve benzersiz karakterlere sahiptir. Kârın artırılması her türlü ekonomik faaliyete ilişkin esas amaçtır.

FİNANSIN ANLAMI

Finans (finance) para idaresi sanatı ve bilimi olarak tanımlanabilir. Mali hizmetler ve finansal araçlar içerir. Maliye, aynı zamanda, ihtiyaç duyulduğunda para sağlanması olarak da adlandırılır. Finans fonksiyonu, fonların temini ve bunların iş hayatındaki etkin kullanımıdır. Finans kavramı, sermaye, fonlar, para ve tutar içermektedir. Ancak her kelimenin benzersiz bir anlamı vardır. Finans kavramını incelemek ve anlamak işle ilgili endişenin önemli bir parçası haline gelmiştir.

İŞ FİNANSMANIN TANIMI

İşletme finansmanı, sermaye fonlarının finansal ihtiyaçlarını ve bir işletme teşebbüsünün genel amaçlarını karşılama konusunda fon edinme ile ilgili olan işletme faaliyetidir.

Bir başka ifade ile işletme finansmanı, iş dünyasında kullanılan fonların planlanması, yükseltilmesi, kontrol edilmesi ve yönetilmesi ile ilgili faaliyet olarak genişçe tanımlanabilir.

Kurumsal finansman, bütçeleme, finansal tahmin, nakit yönetimi, kredi idaresi, yatırım analizi ve fon alımıyla ilgilidir ve işletme konusu, küresel çerçeveye uygun modern teknoloji ve uygulamaları benimser niteliktedir.

Kurum finansmanı, kurumsal işletmelerin mali problemleriyle ilgilenir. Bu sorunlar, yeni teşebbüslerin teşvikinin mali yönlerini ve erken kalkınma sırasındaki yönetimlerini, sermaye ile gelir arasındaki farkla bağlantılı muhasebe sorunları, büyüme ve genişleme ile oluşturulan idari soruları ve nihayetinde destekleme için gerekli olan mali düzenlemeleri içermektedir. Maddi sıkıntıya giren bir şirketin yeniden yapılandırılması veya rehabilitasyonudur.

FİNANS TÜRLERİ

Finans, iş kaygılarının önemli ve ayrılmaz bir parçası olduğundan, işletme faaliyetlerinin her alanında önemli bir rol oynamaktadır. Farklı isimler altındaki faaliyetlerin tüm alanlarında kullanılır.

Finans iki ana kısma ayrılabilir:

  • Özel Finans
  • Kamu Finansmanı

Bireysel ya da işletmelerin mali faaliyetlerini içeren özel finans, gereksinimleri karşılamak içindir. Merkezi hükümet ve yerel yönetimler gibi kurumların gelir ve harcamalarıyla ilgilenen ise kamu maliyesidir.

FİNANSAL YÖNETİM TANIMI

Finansal yönetim, genel yönetimin ayrılmaz bir parçasıdır. İşletmedeki finansal yöneticilerin görevleri ile ilgilidir.

Finansal yönetim terimi, önemli bir ekonomik kaynağın yani sermaye fonlarının etkin kullanımı olarak tanımlanabilir. Finansal yönetimin en popüler ve kabul edilebilir tanımı: Finansal yönetim, fonların tedarik edilmesi ve etkin kullanımı ile ilgilidir.

FİNANSAL YÖNETİME YÖNELİK YAKLAŞIMLAR

Finansal yönetim yaklaşımı, finansmanın önemli bir bölümünü de içeren çeşitli alanlarda finansal yönetim kapsamını ölçmektedir. Finansal yönetim devrimci bir kavram değil, evrimci bir kavramdır. Finansal yönetimin tanımı ve kapsamı bir dönemden bir başka döneme değişir ve çeşitli yenilikler uygulanır. Teorik bakış açısıyla, finansal yönetim yaklaşımı geniş ölçüde iki ana kısma ayrılabilir.

Geleneksel yaklaşım

Geleneksel yaklaşım, 1920-1950 yılları arasında erken dönemde takip edilen finansal yönetimin başlangıç ​​aşamasındadır. Bu yaklaşım geçmiş tecrübelere ve geleneksel kabul görmüş yöntemlere dayanmaktadır. Geleneksel yaklaşımın ana kısmı, iş dünyası için fonların yükselişidir.

Geleneksel yaklaşım aşağıdaki önemli alanlardan oluşur:

  • Borç verme organında fonun düzenlenmesi.
  • Çeşitli finansal araçlar vasıtasıyla fonların düzenlenmesi.
  • Çeşitli fon kaynaklarını bulmak.

FİNANS YÖNETİMİNİN FONKSİYONLARI

Finans işlevi, ticari kaygının kalıcı ve sürekli devam ettiği süreçleri içeren bir ticaret organizasyonunun en önemli bölümlerinden biridir. Uygun mali fonksiyonun belirlenmesi, işletme organizasyonunun temel ve nihai hedefidir. Finansman müdürü, finans fonksiyonu alanındaki önemli oyunculardan biridir. Muhasebe, finans, ekonomi ve yönetim alanında tüm bilgiye sahip olmalıdır. Finans ile ilgili çeşitli sorunları çözmek için bulunduğu görev son derece kritiktir.

Finans yöneticisi aşağıdaki önemli işlevleri yerine getirir:

  • Finansal Gerekliliklerin Tahmin Edilmesi

Finans yöneticisinin temel işlevi budur. Ticari faaliyetin finansal gereksinimini tahmin etmekle yükümlüdür. Gelecekte işletme sermayesinin gereksinimlerini karşılamak için lazım olan sabit varlıkları ve öngörülen miktarı belirlemek için ne kadar finans gerektiğini tahmin etmelidir.

  • Gerekli sermayeyi edinme

Mali gereksinimi belirledikten sonra, finans yöneticisi, finansın nasıl harekete geçirileceğine ve nerede kullanılacağına yoğunlaşmalıdır.

  • Yatırım Kararı

Finans yöneticisi dikkatli bir şekilde en iyi yatırım alternatiflerini seçmeli ve yatırımın makul ve istikrarlı getirisini hedeflemelidir. Yatırımın etkin kullanımını sağlamak için sermaye bütçelemesi tekniklerini de çok iyi bilmelidir. Finans yöneticisi, sermayeyi yatırım yaparken emniyet, likidite ve karlılık ilkelerine göre idare etmelidir.

  • Nakit Yönetimi

Günümüzde nakit yönetimi, finans alanında önemli bir rol oynamaktadır, çünkü uygun nakit yönetimi nakitten etkin bir şekilde yararlanmak için gereklidir.

  • Diğer Bölümlerle İlişkiler

Finans yöneticisi, pazarlama, üretim, personel, sistem, araştırma, geliştirme gibi çeşitli fonksiyonel departmanlarla ilgilenmektedir. Finans yöneticisi, sadece finans alanında olduğu kadar, diğer alanlarda da tecrübeli olmalıdır. Ticari organizasyonun tüm fonksiyonel departmanlarıyla iyi bir ilişki sürdürmelidir.

Finansal Yönetime Giriş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir